You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 
จันทร์, 30 พ.ย. 2015
 
 

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

เชื่อมโยงกระทรวง,ทบวง,กรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าชมเว็บ

แจ้งข่าวสมาชิก

 ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวรับสมัครงาน
 ประกาศซื้อ-ขายรถยนต์
 ประกาศซื้อขายบ้าน-ที่ดิน

 ตารางฟุตบอลพลีเมียร์ลีก

แลกลิ้งค์


ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ PDF พิมพ์

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร,ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการ

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (เมื่อครบอายุ 5 ปี)

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์

ขั้นตอนการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ จากใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวเป็น 5 ป

ขั้นตอนการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ และขั้นตอนการขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (online ทั่วประเทศ)

ขั้นตอนการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ