ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
Login Formเชื่อมโยงกระทรวง,ทบวง,กรม


 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ 

 

 

Home

PostHeaderIcon ข่าวสารล่าสุด

PostHeaderIcon สถิติคนนิยมอ่าน

PostHeaderIcon ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขนส่งจังหวัดนครนายก

PostHeaderIcon การบรรจุรถ

 

         ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลต้องนำรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตเข้า บรรจุและ
จดทะเบียนชำระภาษีในนามของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง   พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

(ก)      และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)หนังสือรับรอง
    ไม่เกิน  90 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
    (กรณีนิติบุคคล)

(ข)      ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

(ค)      สำเนาทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ (กรณีรถใหม่)

 (ง)       หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
     กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

 การบรรจุรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

 

         กรณีที่ยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยมีตัวรถ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการบรรจุรถ ลงในบัญชี ขส.บ.11
โดยอาศัยหลักฐาน เกี่ยวกับตัวรถตามที่ยื่นมาในคราวการยื่นขออนุญาตประกอบการเพื่อผู้ได้รับใบอนุญาตฯ
นำไปดำเนินการทางทะเบียนและภาษีต่อไป ส่วนกรณีที่ขออนุมัติใน

 

         หลักการผู้ประกอบการขนส่งต้องยื่น คำขอบรรจุรถต่อนายทะเบียน เสียก่อน 
โดยแนบหลักฐาน ดังนี้

 

(ก)   หลักฐานประจำตัวของผู้ขอ ได้แก่ ภาพถ่ายประชาชน  (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนและภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)

(ข)    หลักฐานเกี่ยวกับตัวรถ คัสซีรถและเครื่องยนต์ เช่น สำเนาทะเบียนรถ  ใบแจ้งจำหน่ายเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าคัสซี เครื่องยนต์

(ค)    หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารประกอบการมอบอำนาจ   (ถ้ามิได้มาดำเนินการเอง) เมื่อได้รับการบรรจุรถลงในบัญชี ขส.บ.11  แล้ว ผู้ประกอบการขนส่งฯ จะต้องนำรถเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษี ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 180 วัน

Polls
ท่านคิดว่า สนง.ขนส่งนครนายกควรปรับปรุงเรื่องใด?
 
Who's Online
เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Twitter car

   

อุณหภูมิประจำวันนี้
ราคาน้ำมัน