ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
Login Formเชื่อมโยงกระทรวง,ทบวง,กรม


 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ 

 

 

Home

PostHeaderIcon ข่าวสารล่าสุด

PostHeaderIcon สถิติคนนิยมอ่าน

PostHeaderIcon ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขนส่งจังหวัดนครนายก

PostHeaderIcon การบรรจุรถ

 

         ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลต้องนำรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตเข้า บรรจุและ
จดทะเบียนชำระภาษีในนามของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง   พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

(ก)      และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)หนังสือรับรอง
    ไม่เกิน  90 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
    (กรณีนิติบุคคล)

(ข)      ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

(ค)      สำเนาทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ (กรณีรถใหม่)

 (ง)       หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
     กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

 การบรรจุรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

 

         กรณีที่ยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยมีตัวรถ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการบรรจุรถ ลงในบัญชี ขส.บ.11
โดยอาศัยหลักฐาน เกี่ยวกับตัวรถตามที่ยื่นมาในคราวการยื่นขออนุญาตประกอบการเพื่อผู้ได้รับใบอนุญาตฯ
นำไปดำเนินการทางทะเบียนและภาษีต่อไป ส่วนกรณีที่ขออนุมัติใน

 

         หลักการผู้ประกอบการขนส่งต้องยื่น คำขอบรรจุรถต่อนายทะเบียน เสียก่อน 
โดยแนบหลักฐาน ดังนี้

 

(ก)   หลักฐานประจำตัวของผู้ขอ ได้แก่ ภาพถ่ายประชาชน  (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนและภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)

(ข)    หลักฐานเกี่ยวกับตัวรถ คัสซีรถและเครื่องยนต์ เช่น สำเนาทะเบียนรถ  ใบแจ้งจำหน่ายเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าคัสซี เครื่องยนต์

(ค)    หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารประกอบการมอบอำนาจ   (ถ้ามิได้มาดำเนินการเอง) เมื่อได้รับการบรรจุรถลงในบัญชี ขส.บ.11  แล้ว ผู้ประกอบการขนส่งฯ จะต้องนำรถเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษี ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 180 วัน

Polls
ท่านคิดว่า สนง.ขนส่งนครนายกควรปรับปรุงเรื่องใด?
 
Who's Online
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Twitter car

   

อุณหภูมิประจำวันนี้
ราคาน้ำมัน